BÜYÜKŞEHİR
Mersin
27 Eylül, 2023, Çarşamba
 • DOLAR
  27.28
 • EURO
  28.91
 • ALTIN
  1667.2
 • BIST
  8242.26
 • BTC
  26203.93$

2023 YILI ÇÖP KONTEYNERİ MAL ALIM İŞİ

09 Haziran 2023, Cuma 00:00

ÇÖP KONTEYNERİ SATIN ALINACAKTIR

ERDEMLİ BELEDİYESİ TEMİZLİK VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ

2023 YILI ÇÖP KONTEYNERİ MAL ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/565574

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ERDEMLİ BELEDİYESİ TEMİZLİK VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Merkez Mahallesi Hal Caddesi 14 33730 ERDEMLİ/MERSİN

c) Telefon ve faks numarası

:

3245151043 - 3245154128

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

2023 YILI ÇÖP KONTEYNERİ MAL ALIM İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

770 lt.lik Galvanizli Çöp Konteyneri-1500 ADET
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Mersin Erdemli Belediyesi Temizlik ve Çevre Koruma Müdürlüğü Garajı ve/veya Erdemli İlçe Sınırları İçerisinde İdare Tarafından Gösterilecek Yerler

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İhaleye konu olan mallar; teslim(işin) süresi olan 12 aylık süreçte kurum tarafından talep edildiği miktarda, Belediye ilçe sınırları içerisinde gösterilen yere/yerlere Teslim edilecektir. (Teslim yeri , teslim tarihi ve teslim miktarı idarenin insiyatifindedir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan itibaren 3 gündür

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

03.07.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

ERDEMLİ BELEDİYESİ TEMİZLİK VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ MAHALLESİ HAL CADDESİ NO:18 ERDEMLİ MERSİN

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 5 (yüzde beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir

#ilangovtr

Basın No ILN01843237